Aarhus den 25. september 2010

v/Ango Winther, Næstformand for Aarhus Vand A/S

Kloakeringen af kolonihaverne i Århus Kommune er medtaget som et forslag i “Forslag til Århus Kommunes spildevandsplan 2010 – 2012”, har skabt en del debat, ikke mindst foranlediget af Kolonihaveforbundet.

Forslaget, og diskussionen omkring spildevandsrensning fra kolonihaverne er ikke af nyere dato. Tilbage i 1979 var der udtalelser fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse: “Kolonihaven trues af kloakering”. Det kan undre, at man ikke er kommet længere siden 1979, idet det stort set er de samme holdningen der bliver lagt for dagen anno 2010.

Siden 1979 er der sket en del inden for spildevandsområdet. Renseanlæggene er blevet udbygget og by spildevand renses nu optimalt (over 99 %). Mange ejendommene i det åbne land har gennemført yderligere rensning af deres spildevand. Overløbsvand fra kloakkerne under regn opsamles og renses ligeledes mange steder. Århus Vand A/S investerer på sidstnævnte område o. 340 mio. kr. for at sikre badevandskvalitet i Brabrand Sø og Århus Havn – samt en markant forbedret vandkvalitet i Århus Å.

I forhold til kolonihaverne er der 2 mulige måder at gribe tingene an på. En fælles kloakeringsløsning, eller individuelle løsninger, der er målrettet det enkelte havehus (samletank, nedsivning, komposttoiletter etc). Sammenfattende kan det siges, en kloakeringsløsning oftest vil være den dyreste – rent etableringsmæssigt. De efterfølgende driftsomkostninger er dog som oftest mindre end de tilsvarende driftsomkostninger for de godkendte, individuelle løsninger. I 2010 har under 20 % af de århusianske kolonihaver en godkendt løsning på deres spildevandsafledning. De resterende 80 % har ingen spildevandsafledning.

Det er hovedårsagen til, at det nu er foreslået i Spildevandsplanen at også spildevandsrensningen på olonihaveområdet skal leve op til nutidens standarder og krav hvad angår primært forureningsbegrænsning.

I takt med at andre forureningskilder fjernes fra vore vandområder vil udledningen fra kolonihaverne udgøre en stadig større påvirkning. Når en kloakering foreslås, skyldes det at det er den eneste metode, der op gennem tiden har vist sig effektivt at kunne løse problemet.

Århus Vand A/S foreslår at tilslutningsbidraget for kolonihaverne fastsættes ud fra en konkret vurdering. Den konkrete vurdering vil tage udgangspunkt i at husene kun bruges halvdelen af året. Samtidig skal det sikres, at det konkrete bidrag ikke fastsættes lavere end at Århus Vands faktiske omkostninger til kloakeringen er dækket. Århus Vand A/S fører så spildevandsanlæg frem til haveforeningens grund grænse. De fleste haveforeninger ligger alle på ét, fælles matrikelnr. Dvs. at ejeren af den enkelte have, udover til slutningsbidraget, også skal bekoste anlægget indenfor haveforeningens grænse.

Det samlede kolonihaveområde i Århus Kommune udleder urenset spildevand svarende til en by på størrelse med Sabro. Kan nogen forestille sig, at der ikke fandtes kloakering i Sabro!

Det er en klar risikofaktor for vandmiljøet. Især kolonihaverne i Århus Ådal udgør en umiddelbar risiko for andmiljøet, idet de som nævnt ligger tæt ved Århus Å, og – for nogens vedkommende – ligger oven på tynde lerlag.

Derfor er det sund fornuft, at tænke en kloakeringsløsning af kolonihaverne ind i den kommende spildevandsplan for 2010 – 2012.