Til Borgmester Nicolai Wammen.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe, anmoder jeg om, at dette forslag sendes til behandling i Århus Byråd ved først givne lejlighed.

Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe foreslår, at der gives dispensation for affaldsskakte i boligbyggeri med alternativ affaldshåndtering i gadeniveauet.

Med indførelse af alternative affaldsløsninger i Århus, med central affaldshåndtering i gadeniveau, anmodes Rådmanden for Magistratens 2. afd. om at rette henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Byggestyrelsen, om primært at få lovgivningen ændret således at der ikke længere kræves affaldsskakte i nybyggeri af etageboliger, subsidiært, at der hvor der er alternativ affaldshåndtering som ovenfor nævnt, kan gives dispensation for affaldsskakte.

Vi er enige med bygherrer om, at det kan virke underligt, at der kræves, at etageboligbyggeri opføres med skakte, idet det første der sker, og inden ibrugtagning gives der påbud om, at de skal spærres af, og ikke må benyttes, men at man skal benytte den alternative affaldshåndtering i gadeniveau.

Socialdemokraterne foreslår, at Århus Byråd beslutter, at:

1. Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø retter henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Byggestyrelsen, om primært at få lovgivningen ændret således at der ikke længere kræves affaldsskakte i nybyggeri af etageboliger,

2. subsidiært, at der hvor der er alternativ affaldshåndtering som ovenfor nævnt, kan gives dispensation for affaldsskakte.

På vegne af Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe,

Ango Winther