Behov for nyudvikling af driftsområder.

Af Ango Winther byrådsmedlem (S).

 

Med byrådets beslutning om nedsættelse af en effektiviserings task force, som over de næste fire år skal give mulighed for at udvide budgettet med 17 millioner, ser jeg en oplagt mulighed for at kigge på vores organisering af driftsopgaver i Århus Kommune. Jeg mener der er brug for at nyudvikle og se på alternativer til vores nuværende organisering.

 

Jeg deltog forleden aften i et debatmøde på Skoleområdet, hvor en diskussion med to skoleledere tydeligt viste, at man kunne stille spørgsmål ved om organiseringen af driftsopgaverne blev hensigtsmæssigt understøttet. Decentrale ledere, der anvender unødvendige ressourcer og tid på deltagelse i beslutninger om f.eks. manglende gulvkloakafløb, der besværliggør renholdelse af toiletter, vinduesudskiftning og indkøb. En driftsopgave, hvor man tænker – ”Skal en skoleleder bruge tid på det”??, timer, som går fra kerneopgaven”.

 

Eller sygeplejersken på et lokalcenter, som bliver praktisk involveret i opsætning af et kald i en borgers hjem, timer som går fra plejen. Og ja der kunne listes mange eksempler op af lignende karakter, hvor man kan stille det spørgsmål om opgaven ligger placeret rationelt og mest hensigtsmæssigt.

 

Derfor vil jeg arbejde for en mere effektiv og rationel organisering af driftsområderne i Århus Kommune. Jeg er overbevidst om, at der er gevinster og fordele at hente. Sammenlægning af driftsenheder vil alt andet lige betyde stordriftsfordele, kvalitative forbedringer, større specialisering, frigørelse af ressourcer, som går fra kerneopgaver, større arbejdsglæde, et bedre grundlag for at opbygge og fastholde kompetencer.

 

Man har allerede i enkelte Magistratsafdelinger i Århus Kommune taget fat på denne opgave og effektiviseret på driftsområder i egen Magistrat. Det er meget positivt, men jeg vil tage et større skridt og fremme endnu mere helhedstænkning i Århus Kommune ved at tænke driftsenheder, som servicerer hele Århus Kommune.

 

Man skal altid sikre sig, at beslutninger om reorganisering bliver truffet på et korrekt og kvalificeret grundlag med et tilbundsgående analysearbejde, hvor alle interessenter bliver medinddraget.

Helt konkret vil jeg pege på et område, som med fordel vil kunne være rollemodel i en to trins model nemlig en samling af alle bygningstilsyn i ét samlet Bygningstilsyn for hele Århus Kommune. Viser det sig at være en god løsning, kunne trin to være en samlet Bygningsafdeling for hele Århus Kommune.

 

Jeg synes vi er forpligtet til at afprøve nye organisationsmodeller for at sikre, at skattekronerne bliver anvendt mest hensigtsmæssigt – det er ansvarlig økonomisk politik. Samtidig kan vi bedre fastholde og tiltrække medarbejdere, som får lov til at anvende deres faglige viden og kompetencer til det de er ansat til.