Til Borgmester Nicolai Wammen.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe, anmoder jeg om, at dette forslag sendes til behandling i Århus Byråd ved først givne lejlighed.

Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe foreslår, at der oprettes et kollegium for enlige forældre under uddannelse.

Det kan være særlig vanskeligt for enlige forældre at fastholde en tilknytning til en uddannelse. Dette kan have flere årsager. Dels det forhold, at det i almindelighed er hårdt arbejde at have børn.

Dels at hverdagen på mange uddannelser ikke er gearet til børnefamilier:

Aftener med forberedelse og gruppearbejde kan være vanskeligt at indarbejde i en børnefamilies hverdag – især, hvis man er alene med barnet/børnene. Derfor risikerer de uddannelsessøgende forældre, at blive isolerede på deres studie, og i sidste instans at droppe ud af studiet.

En måde at bakke op om de uddannelsessøgende forældre kan være at oprette et særligt kollegium henvendt til denne målgruppe. Afdelingen bør i sagens natur indrettes med servicearealer, der tager et særligt hensyn til målgruppen: F.eks. skal der indrettes legepladser, ligesom man formentlig kan have gavn af fælles køkken/spisestuefaciliteter.

Socialdemokraterne foreslår, at Århus Byråd beslutter, at:

1) Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse i samarbejde med Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder et oplæg til etablering af en kollegieafdeling henvendt til fortrinsvis enlige under uddannelse, der har børn.

2) At det undersøges, om det er muligt i sammenhæng med et kollegium for unge under uddannelse kan tilknyttes en børnepasning. En omvendt dagpleje, hvor kollegiet har lokalerne og dagplejen kommer på kollegiet og passer børnene.

På vegne af Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe,

Ango Winther