Mandag 23. marts 2009

Socialdemokraterne:

Tilfredshed med løsning i varmesagen

Socialdemokraterne og Venstre i Århus er klar med en aftale om tilbagebetaling af overskuddet i fjernvarmeforsyningen fra perioden 2004-2006. Løsningen sikrer, at flere fjernvarmekunder hurtigere får deres varmepenge tilbagebetalt.

Tilbagebetalingen af overskuddet i fjernvarmeforsyningen sker p.t. gennem nedsatte takster. Men det er ikke optimalt, mener Socialdemokraterne.

”Socialdemokraterne har derfor ønsket at finde en mere rimelig og direkte måde at nå de fjernvarmekunder, som har penge til gode, og samtidig sikre, at de administrative omkostninger ved at finde alle historiske kunder fra perioden 2004-2006 ikke er urimeligt høje,” siger Ango Winther (S).

”Revisionsfirmaet Deloitte har foretaget beregninger over, hvilke omkostninger, der er forbundet med at tilbagebetale overskuddet direkte til samtlige nuværende og tidligere fjernvarmebrugere. Omkostningerne løber op i 70-90 millioner kroner, og det er for dyrt, mener Socialdemokraterne”, tilføjer Ango Winther (S).

Socialdemokraterne er dog stadig af den opfattelse, at flest mulige forbrugere hurtigt skal have udbetalt de varmepenge, de har til gode – og ønsker derfor en løsning, hvor udgangspunktet er, at der gennemføres en tilbagebetaling til historiske kunder i perioden 2004-2006 inden for rammerne af en fastsat maksimal grænse for, hvilke administrationsomkostninger, der kan accepteres. Denne løsning indebærer at administrationsomkostningerne bliver ca. 1/3 af det beløb Deloitte har beregnet.

Hovedparten af de historiske kunder (ejere) sikres med løsningen et engangsbeløb.

De øvrige direkte kunder (typisk udlejere) der videreformidler varmeregnskaberne til indirekte kunder, typisk lejere, skal således tilbydes at få det resterende overskud udbetalt til fordeling blandt lejerne – forudsat at administrationsomkostningerne hertil kan holdes indenfor et beløb på 157 kr. for hver lejer.

Hvis udlejer vælger ikke benytte muligheden for at står for tilbagebetalingen, så fortsætter afviklingen af overdækningen for de pågældende lejere efter den nugældende model – over taksterne i 2008-2011.

Socialdemokraterne anser det for vigtigt, at problemer med overskud i varmeforsyningen er løst fremadrettet. Der sker en tæt opfølgning og løbende justering for at sikre balance og undgå overdækning. Det betyder aktuelt, at Byrådet onsdag 25. marts 2009 behandler en indstilling, der indebærer en reduktion i varmetaksten på 10 % allerede fra 1. april 2009.

Socialdemokraterne og Venstre har anmodet Teknik og Miljø om at udarbejde en indstilling til byrådet, med forslag om at rette henvendelse til Energitilsynet, for at få godkendt løsningen.

Løsningen sikrer ikke, at samtlige historiske kunder får andel i overskuddet. Men man er med løsningen kommet tættere på en rimelig ordning.

Det understreges, at den beskrevne løsning forudsætter Energitilsynets godkendelse, samt at der gives et positivt forhåndstilsagn fra SKAT på at engangsbeløb til de direkte brugere ikke er skattepligtigt.

Hvis Energitilsynet underkender løsningen, eller der ikke kan opnås et positivt forhåndstilsagn fra SKAT, fastholdes byrådets beslutning fra december 2007.

——————————————————————————

For yderligere oplysninger og udtalelser i sagen kontakt venligst:

Ango Winther (S) på tlf. : 2711 0809