Vanen tro, vil jeg give nogle korte beskrivelser af nogle af de områder, jeg som medlem af Teknisk Udvalg og Havneudvalget har arbejdet med det sidste år.

Teknisk Udvalg.
Strategiplan for Århus Kommune.
Den overordnede plan for hvordan Århus Kommune skal kunne udbygges de kommende år, har været den helt store arbejdsindsats i Teknisk Udvalg. At lægge plan for hvordan Århus Kommune må udvikles, hvor man tager højde for et ønske om, at Århus inden for en år række på 25 år, kan udvikles og have 50 tusind flere indbyggere. Tidligere har udbygningsplaner ofte være en plan, hvor de allerede eksisterende byområder kunne udvikles lidt, populært kaldet ”løgvægst”. Man lægger en ring udenpå. Den nye strategiplan for Århus Kommune gør op med det princip, og bygger i stedet på et princip om at bygge helt nye byer. Lad mig her blot nævne nogle af dem. Ny-Lisbjerg, Elev, Harlev, Malling, Mårslet, og naturligvis også de bynærehavnearealer, som er godt i gang.

Trafikplaner.
Lad mig nævne, at der i Trafikhandlingsplanen for Århus er følgende projekter.
Bering – Beder vejen – en ny ringforbindelse mellem Beder og Motorvejen udenom Århus.
Forlægning af Sletvej, således at al den trafik der kommer af Genvejen ikke skal belaste den nuværende Sletvej frem til Holme Industriareal, men køre ad en ny vej der munder ud i Gammel Horsens Landevej mellem Slet og Tranbjerg.

Tunnellægning af Marselis Boulevard. Projektbevillingen er netop vedtaget i Byrådet, og arbejdet sættes for alvor i gang, således at man senest i år 2015 kan indvi tunnelen, og dermed sikre den mest optimale trafikadgang til Århus Havn, og fredeliggøre store dele af Århus for tung trafik.

Niveaufri skæring af Grenåvej. Aftalen er, at Staten udfører arbejdet. Et projekt til 80 mio. som staten har indvilliget at betale hvis vi i Århus betaler de 5 mio. Det kan man da sige er en god deal, betalt 5 og få for 80. Jeg glæder mig meget til at projektet står færdigt. Tænk at vi gennem mange år har accepteret, at banen har spærret vejen 12 min. ud af hver time i myldretiden. Det vil sige at vejen er lukket 20 % af tiden – det skulle man lige prøve på Helsingørmotorvejen – så ville der ikke gå mange dage/timer før der blev gjort noget.

Kattegatforbindelse – Hvis det går efter planerne vil man kunne køre fra Århus til København på ca. 1 time når vi når frem til ca. 2025. Personligt vil jeg arbejde mere for at dette kan blive en realitet end at Femernforbindelse bliver lavet. Det forlyder at den danske stat/regeringen har tilbudt at finansierer hele udgiften til en Femernforbindelse – jeg spør hvorfor skal vi finansiere en hurtigere vej for at svenskerne kan komme hurtigere til feriemål i europa. Lad os tænke på hvad der tjener Danmark og Jylland bedst inden vi kaster os ud i projekter til gavn for alle andre.

Cykelhandlingsplan.
Byrådet har netop vedtaget en cykelhandlingsplan. Der er over de næste 5 år afsat små 70 mio. til forbedring af forholdene for cyklister. Naturligvis bedre cykelstier, bedre vedlighold, og endelig en indsats for at få ryddet op i p-forholdene. Et af de store emner i planen er P-pladser i midtbyen til cykler. Jeg mener at den letteste måde at skaffe pladser på, er at rydde op der hvor vi har pladser. Kikker man her vil man se en samling af ”lig” der ikke har været ude at køre i mange år! En månedlig oprydning vil givetvis skaffe mange ledige pladser.

Socialudvalget – og Tvangsfjernelsesudvalget.
Som alle er bekendt med, havde jeg frem til foråret 2008 plads i Sundhed- og Omsorgsudvalget. Men i foråret blev jeg bedt om, at træde ind i Socialudvalget i stedet. Det ville give en bedre sammenhæng mellem min post som formand for Tvangsfjernelses-udvalget og Socialudvalget. Jeg må også sige, at det yderligere fokus det har givet, har bestemt givet forbedringer. Man kan godt ha en mistanke om, at der har været skelet meget til økonomi, når man har behandlet sager om svært belastede børn og unge, og lang tid har brugt tiden til at finde forskellige løsninger og afprøvet dem. Rent talmæssigt siger de, at der har været behov for et yderlige focus på dette område. Gennem de senere år har det været normalt, at vi har haft ca. 35 tvangsfjernelsessager om året, og 2-3 akutte afgørelser(formandsafgørelser). I år til dato, har vi 50 tvangsfjernelsessager, og 16 akutte afgørelser(formandsafgørelser). Man kan godt side tilbage med spørgsmålet om hvorfor sagerne ikke har været fremme før.

Afslutning:
Budgetforhandlingerne for år 2009 – har været forhandlinger hvor vi heldigvis ikke skulle ud i store besparelser, men omvendt ej heller et budget der gav mulighed for mange udvidelser.

Så et vel af balanceret budget, hvor de svageste grupper er blevet betænkt.

/Ango