Forligspartierne er enige om, at der som udgangspunkt anbefales en model, hvor overdækningen af fjernvarme afvikles som et engangsbeløb til alle nuværende og tidligere  –  såvel direkte brugere som brugere, der er indirekte tilsluttet via boligforeninger mv. Modellen svarer til den i indstillingen af 22. maj skitserede model 3.

I forbindelse med høringsprocessen om de forskellige løsninger vedr. overdækningen er det blevet oplyst, at det er meget bekosteligt at åbne aflagte varmeregnskaber for udlejningsejendomme m.v. og afregne med de konkrete forbrugere i perioden 2004-2006. Partierne ønsker disse oplysninger efterprøvet via en uvildig undersøgelse, som Teknik og Miljø skal få foretaget hos en ekstern rådgiver.
Med Teknisk Udvalg som følgegruppe, gennemføres i denne forbindelse en udbudsforretning med henblik på gennemførelse af en sådan undersøgelse og den efterfølgende udarbejdelse af grundlaget for afregningen. Det forudsættes, at undersøgelsen gennemføres indenfor en tidsramme, som gør det muligt at resultatet kan være afklaret senest den 1. oktober 2008.

Såfremt denne undersøgelse sandsynliggør, at de administrative omkostninger er væsentligt overvurderet i forhold til det aktuelt oplyste på ca. 200 mio. kr. plus moms anmodes Energitilsynet om en afregning for alle forbrugere efter model 3 – det vil sige også de historiske kunder.

Hvis forligspartierne er enige om, at udgifterne til tilbagebetaling efter model 3 overstiger et acceptabelt niveau, vælges i stedet en kombination af indstillingens model 1 og 4, hvor model 1 anvendes i forhold til de aftagere, der videreformidler forbrug, mens model 4 anvendes i forhold til de direkte brugere.

Teknik og Miljø retter på byrådets vegne henvendelse til Energitilsynet om godkendelse af såvel model 3 som kombinationen af model 1 og 4. Anmodningen baseres på de oplysninger og beregningsforudsætninger, der fremgår af indstillingen af 22. maj 2008 fra Teknik og Miljø. Energitilsynet skal samtidig opfordres til at arbejde for en målsætning om at understøtte udviklingen af administrative værktøjer, der sikrer, at andre forsyningsområder i fremtiden får forbedret mulighederne for at afregne med historiske kunder.

Anvendelse af model 3 eller 4 vil konkret indebære, at forbrugerne afregnes med et kontantbeløb, der opgøres som angivet i indstillingen af 22. maj fra Teknik og Miljø. Beløbet udbetales som et engangsbeløb via check eller forbrugernes nemkonto. På denne måde sikres en hurtig afregning overfor målgruppen.

Anvendelse af model 1 vil indebære, at aftagere, der videreformidler forbrug, afregnes efter den model, der er aftalt med Energitilsynet for samtlige forbrugere. Denne metode er valgt på baggrund af høringssvarerne og for at sikre en gennemskuelig og ikke-konfliktskabende afregning i forhold til denne målgruppe.

En kombination af model 1 og 4 medfører, at der i årene 2008-2011 skal afregnes efter 2 forskellige takster til henholdsvis direkte forbrugere og aftagere, der videreformidler forbrug til andre. Det skal nærmere vurderes i samarbejde med Teknik og Miljø, hvordan dette kan tilrettelægges samt, hvad det koster. Som beregningsforudsætning indsættes indtil videre en anslået udgift på 10. mio. kr. Disse 10. mio. fradrages også overdækningen indenfor afregningen.

Udover godkendelse af Energitilsynet forudsætter løsningen endvidere, at der opnås et positivt forhåndstilsagn fra SKAT på at engangsbeløb udbetalt til de direkte forbrugere ikke er skattepligtigt.

Indtil Energitilsynets godkendelse foreligger, afvikles overdækningen i overensstemmelse med byrådets beslutning fra december 2007. Det udbetalte engangsbeløb nedsættes i overensstemmelse hermed indtil en godkendelse foreligger. Såfremt Energitilsynet ikke godkender løsningen eller såfremt SKAT ikke kan giver skattefritagelse fastholdes byrådets beslutning fra december 2007.

Såfremt løsningen indebærer væsentlige utilsigtede udgifter for det skattefinansierede område, indregnes disse udgifter efter endelig opgørelse i det førstkommende tekniske budget.

Socialdemokraternes byrådsgruppe
Ango Winther

Venstres byrådsgruppe
Egil Rahbæk

http://ango.dk.linux5.123hotel.dk/2008/03/status-i-varmesagen/