Det var det spørgsmål Jørn stillede i udsendelsen:
 
“Er du mors lille dreng – 10 år efter.”

Her kan du læse de 36 spørgsmål som vi har stillet den ansvarlige rådmand.

 

Følgende spørgsmål bedes besvaret af rådmanden for sociale forhold og beskæftigelse Gert Bjerregaard.Fmd. børn og ungeudvalget i Århus Kommune

Da det må være både i byrådets og offentlighedens interesse, at alle oplysninger i sagen kommer frem, vil vi opfordre til at besvarelsen af forespørgslen finder sted hurtigst muligt.

Følgende spørgsmål bedes besvaret af rådmanden for sociale forhold og beskæftigelse Gert Bjerregaard

1.        Er de oplysninger, som fremgår af TV2 udsendelsen “Er du mors lille dreng? – 10 år senere” efter rådmandens opfattelse korrekte?
2.        Påtager rådmanden sig det politiske ansvar for de fejl, som er begået i hans forvaltning i sagen om Mads.
3.        Mener rådmanden, at redegørelser givet til udvalg og byråd bør være korrekte og indeholde både fyldestgørende og retvisende oplysninger?
4.        Er det rådmandens opfattelse, at den redegørelse, som er givet Socialudvalget og byrådet lever op til det man må forvente af en redegørelse til udvalg og byråd?
5.        Det er rådmanden, som har udsendt redegørelsen til socialudvalget og byrådet. Står rådmanden inde for den redegørelse, som er givet?
6.        Hvad agter rådmanden at foretage sig med henblik på at rette den fejlagtige og mangelfulde redegørelse?
7.        Er rådmanden ansvarlig for den redegørelse, som er givet byrådet og socialudvalget?
8.        Hvornår bliver rådmanden bekendt med sagen?
9.        Kan rådmanden bekræfte, at han på udvalgsmødet i socialudvalget den 16. april bad udvalget om at godkende redegørelsen, som indeholdte urigtige oplysninger?
10.        Kan rådmanden bekræfte, at han på intet tidspunkt under socialudvalgsmødet den 16. april gjorde socialudvalgets medlemmer opmærksomme på, at hans forvaltning gav urigtige oplysninger til udvalget?
11.        Kan rådmanden garantere, at der ikke er andre børn i Århus Kommune, som oplever eller har oplevet et omsorgssvigt, som det Mads har været udsat for?
12.        Hvorfor er rådmandens forvaltning forsøgt at give Jørn og Mads’s plejemor mundkurv på i sagen?
13.        Hvordan mener rådmanden, at forvaltningens forsøg på at give plejemoderen mundkurv på harmonerer med rådmandens løfte om åbenhed omkring sagen?
14.        Hvordan mener rådmanden, at han og forvaltningen i sagen om Mads har levet op til Århus Kommunes værdier om troværdighed, engagement og respekt?
15.        Er det korrekt at vuggestedet flere gange indberettede til forvaltningen, at det var moderen, som var den primære omsorgsperson, selv om det i følge aftalen skulle være faderen?
16.        Er det korrekt, at de professionelle fagfolk, der havde været i hjemmet, efter ca. firemåneder havde meddelt forvaltningen, at forældre ikke magtede opgaven?
17.        Hvad var forvaltningens reaktioner på fagfolkenes rapporteringer om problemer i forældrenes varetagelse af barnet?
18.        Er det korrekt, at det var moderens selv, der efter fire måneder henvendte sig for at få en aflastningsfamilie til sit barn?
19.        Hvad er det vurderingen af situationen med en aflastningsfamilie i et år i forhold til at sikre et stimulerende og et vedvarende stabilt miljø for barnet?
20.        Der er i redegørelsen til socialudvalget lagt til grund, at det ikke er muligt at lave en vurdering af faderens forældreevne inden barnet er født. Hvad er de lovgivningsmæssige begrænsninger i forhold til at foretage en sådan vurdering?
21.        Har rådmandens afdeling forsøgt at få en frivillig aftale med faderen med henblik på en vurdering af forældreevnen?
22.        Hvorfor har familien ikke fået tilbudt et forløb på Betesta?
23.        Der er rejst tvivl om lovligheden af målsætningen i handlingsplanen for familien. Er det korrekt, at det opsatte mål ikke er lovmedholdeligt?
24.        Der er lagt til grund, at faderen skal være den primære omsorgsperson for barnet, da moderen vurderes ikke at have tilstrækkelig forældreevne. Hvornår bliver rådmandens afdeling opmærksom på at faderen ikke er den primære omsorgsperson for barnet?
25.        Det fremgår af redegørelsen af 16. april, som rådmanden har givet socialudvalget og byrådet, at der i december er følgende indsats “Familiebehandling 2 gange ugentligt, Vuggestedet 3 gange ugentligt, der er således kontakt til familien samtlige hverdage”. Er det rådmandens vurdering, at det passer overens med de oplysninger, som er frembragt i TV2-dokumentaren?
26.        Hvad er den faglige begrundelse for ikke at iværksætte en anbringelse før plejefamilien henvender sig og fortæller, at man ikke ønsker at fortsætte under de givne vilkår?
27.        Hvor mange af denne type sager er under behandling i øjeblikket?
28.        Hvor mange anbringelser er der foretaget om året siden 2006? Der ønskes en oversigt opgjort pr. kvartal.
29.        Hvordan har udviklingen i alderen på anbragte børn været siden 2006?
30.        Kan rådmanden bekræfte, at der i 2006 var uforbrugte midler på budgettet til anbringelser på familie området/udsatte børn og unge?
31.        Kan rådmanden bekræfte at der i 2007 var uforbrugte midler på familie området/udsatte børn og unge?
32.        Såfremt der er sket en ændring i de uforbrugte midler fra 2006 til 2007 bedes rådmanden at begrunde dette.
33.        Er det rådmandens vurdering, at der efter en faglig vurdering kan siges at være gennemført et passende antal anbringelser?
34.        Rådmanden har tilkendegivet, at der nedsættes en taskforce (specialenhed), som refererer direkte til rådmand og direktør. Gælder det kun i anbringelsessager eller gælder det generelt i forhold til sager på socialområdet?
35.        Hvad er kommissoriet for den undersøgelse, som rådmanden vil iværksætte i forhold til den konkrete sag?
36.        Hvad er kommissoriet for den kulegravning, som skal gennemføres af anbringelsesområdet?

På vegne af socialdemokraterne

Jacob Bundsgaard Johansen (S) – 21 80 71 19

Medl. socialudvalget i Århus Kommune

Susan Arac (S) – 29 62 43 63

Formand for Socialudvalget i Århus Kommune

Ango Winther (S) – 27 11 08 09