Venstre i Århus Byråd foreslår, at området for anbringelser af børn og unge i alderen 0-22 år gøres til et ikke-styrbart udgiftsområde i Århus Kommune.

Lad mig indlede med at takke for at Venstre stiller dette forslag.

Tak fordi vi så får en debat om emnet, og får sat fokus på, at det her område er meget vigtigt.

Det er et område, hvor en enkelt fejl kan få fatale følger for et nyfødt barn, og børn i øvrigt.

Vi vil gerne anmode om, at forslaget sendes til behandling i magistraten.

Når det er sagt, kan man undre sig meget over, hvorfor forslaget er fremsat, og også over den manglende timing der ligger i venstres forslag.

Ved budgetforhandlingerne i efteråret 2007 fremsendte jeg forslaget – her var der ikke den store bevågenhed for forslaget – tillad mig at sig fra ret mange.

Når forslaget blev fremsat, ja så har det sin baggrund i en debat, som en ledende embedsmand i forvaltningen og BU-udvalget have under et besøg på Grenen. Her blev det fremført, at området var begrænset i sit arbejde grundet økonomi.

Jeg fik efter henvendelse til forvaltningen forud for budgetforhandlingerne 2007 et meget fyldestgørende notat om emnet, et notat der konkluderer, at der reelt er de penge til rådighed der er behov for, og at en del af anbringelsesområdet i forvejen er betegnet som ikke-styrbart.

Jeg vil da anbefale Venstre at læse dette notat.
Nå jeg bl.a. i forbindelse med debatten i byrådet den 5. december 2007 tillod mig at sende nogle spørgsmål til udvalgsbehandlingen af politikken for udsatte børn, har givet udryk for, at man som udvalgsmedlem i BU udvalget godt kunne have opfattelsen af, at der her mangler penge sent på året – ja så mener jeg faktisk godt man kunne have belæg for den opfattelse, en kendsgerning er, at medens vi har haft nok af sager hele foråret og også henover sommer, ja så blev 50 % af alle møder i 4 kvartal 2007 aflyst grundet i ingen sager!

Vi er så også på det punkt blevet klogere, nemlig, at regnskabet samlet for familieområdet viser et overskud i 2006 på 11,8 mio. kr. og for 2007 på 32 mio. kr.

Så det beroliger – det er ikke penge der afgør sagerne, for der er reelt penge nok!

Når vi også undres over at forslaget kommer nu, ja så er det fordi, blandt de mange undersøgelser der er sat i gang indenfor området, skriver Gert Bjerregård i et svar til De Radikale Venstre i en 10 dags forespørgsel,

”At man nu gennemfører et generelt kvalitetseftersyn i et repræsentativt udsnit af sager på området, først når konklusionerne og anbefalinger fra disse forløb forelægger, vil det kunne bestemmes, hvordan der mest hensigtsmæssigt skal handles på denne viden – Mener Venstre stadig det?”.

Vi appellerer meget til, at vi fortsat fokuserer på børnenes behov!

Derfor er vi tilfreds med, at det ikke ser ud til, at området styres af økonomi!

Og det var vi egentlig tæt på at blive overbeviste om – derfor undrer det os, at forslaget ligger nu!

Den tragiske baggrund som vi har oplevet på det seneste – med omsorgssvigt, skyldes umiddelbart ikke dem samlede økonomi – hvad skyldes det så?

Vi har også den opfattelse, at medarbejdere indenfor det her område, gør en kanon indsats – et godt arbejde – som vi gerne vil rose dem for.

Vi er bekendt med, at der i forbindelse med anbringelsesreformen i 2006 er udarbejdet et nyt anbringelsesgrundlag – jeg har det i udkast – men desværre trods flere efterlysninger ikke fået den endelige udgave.

Når det er interessant – så er det jo fordi vi gerne vil vide, om der er sket en holdningsændring til anbringelsesområdet.

Vi efterlyser endnu engang den endelige udgave!

Det kunne være rart hvis man bare kunne lovgive for at sikre, at vi har forældre der magter forældrerollen.

Man skal have kørekort til båd – bil – men forældre kan alle blive – men ikke alle magter rollen.

Når vi frygter lidt at der er sket en holdningsændring så er det ud fra nogle af de udsagn som Rådmand Gert Bjerregård er fremkommet med på det seneste – tillad mig at komme med 2

Som begge stammer fra en udsendelse som TV2 har sendt – UD med sproget.

Her udtaler Gert Bjerregård:
Det jer er talsmand for det er: ”Se på andre muligheder end anbringelser.!”

”Børn har nu engang bedst af at være sammen med sine forældre – det synes jeg!”

Og i byrådsdebatten den 19. december 2007 udtaler Gert Bjerregård:

Det er simpelthen usandt når det siges at det er økonomien der styrer området, det holder ikke vand, men alternativer til anbringelser prioriteres meget højt!

Vi er enige i at det skal ikke være et mål i sig selv at fjerne børn. Omvendt kan det ej heller være et mål ikke at fjerne børn – begge usagn vil være meningsløse.

Vi har ofte med forældre at gøre som gerne vil – men ikke magter opgaven, og som vi ser det er forældrerollen ikke en rolle man kan tvinges til.

De sager vi har set på det sidste bærer præg af omsorgssvigt, og rådmanden har da også udtalt, at man skulle have grebet ind noget før.

Jeg har flere gange bedt om, at BU – udvalget kunne få arrangeret en temadag – sammen med de 4 centre, for gensidigt at snakke oplevelser af sager igennem – jeg genfremsatte forsalget forleden aften da byrådet blev orienteret om TV udsendelse Er du mors lille dreng – 10 år efter. Og jeg forstod på forvaltningen, at det var en konference man gerne vil stå i spidsen for, og også socialudvalget gerne vil være med.

Det kunne være at ideen skal bæres frem til at omhandle hele byrådet.

Og med disse ord anmoder vi om, at sagen sendes til behandling i magistraten.