Rema1000 – ved Fredensvang Runddel.

I øjeblikket er der to dagligvarehuse der gerne vil have en placering i Viby. Den ene sag er ikke nået længere end til avisens spalter, og handler om Rema1000´s ønske om at placere et dagligvarehus ved Fredensvang Rundel/Jyllands Allé. Historien kort fortalt er, at Rema1000 ønsker sig en placering i Viby. De finder at stedet kunne være nok så interessant, og får et firma til at undersøge områdets holdning til et dagligvarehus i nærområdet. Herefter går man konkret i gang med at undersøge muligheden for at erhverve sig det nødvendige areal. Det forlyder at man har forhåndsaftaler med 2 husejere på Rosenvangs Allé, men at den 3. siger nej.

Han starter herefter i samarbejde med andre lokale beboere en modstand, som munder ud i et offentligt møde på Varna. Her er der ikke noget at tage fejl af, beboerne i nærområdet er imod, og en arbejdsgruppe har udarbejdet et fornuftigt materiale der underbygger deres modstand. Heri indgår problemstillinger som: trafik, skolevej, støj og ikke mindst behov. Hvis vi kikker os rundt i Viby, er der jo ikke ligefrem mangel på at kunne komme af med sine penge, ej heller i en dagligvare butik. Vi kan blot nævne. Fakta ved Holme Møllevej, Butikscenteret ved Kaj Munks vej, Købmanden på hjørnet af Kaj Munks Vej og Rosenvangs Alle, og så har jeg endnu ikke nævnt de store, nemlig Viby Centret og Kvickly Extra.
Man kan jo så indtage den holdning, at hvis nogen vil bygge et nyt dagligvarehus, ja så kan det jo komme nærområdet til gode, og mindske afstanden for ikke mindst vore ældre. Men for mig er der noget usundt i, at man vil tillade sig at vælte 3 velfungerende beboelsesejendomme, i en tid hvor vi har svært ved at efterkomme ønsket om at bo i Århus. Trafikafviklingen det pågældende sted er meget problematisk, med meget trafik på Jyllands Alle, som vil betyde, at man alene vil kunne komme til butikken fra Jyllands Alle når man er på vej i retning mod Tranbjerg. Det vil for mig at se betyde, at al trafik der kommer fra den modsatte retning vil belaste de mindre villaveje – hyggeligt. Og så har jeg ikke omtalt det største problem, nemlig den meget trafikerede Rosenvangs Allé ikke mindst at skolebørn. Jeg kan ikke anbefale et dagligvarehus det pågældende sted.

LIDL – Chr. X´s Vej.
Den tyske dagligvarekæde LIDL, har i samarbejde med embedsmænd ved Århus Kommune fremsendt et forslag til en placering ved Chr. X´s Vej, Jyllands Allé. Placeringen kræver, at der sker en del ændringer af vejanlægget på stedet. I oplægget er der placeret en rundkørsel, hvor de to veje, Chr. X´s Vej, Jyllands Alle indgår. Så er der indlagt en adgangsvej til LIDL.

Modsat den ovennævnte sag, så er LIDL forelagt Århus Byråd til behandling. Her anbefalede jeg, at sagen blev sendt ud i offentlig høring, således at nærområdet har mulighed for at forholde sig til projektet. Inden byrådsmødet, fik vi i teknisk udvalg en orientering. Her fremsatte jeg et ønske om, at man undersøger muligheden for, at kunne udlægge et vejareal frem til Engtoften, således at Enghavevej kunne fredeliggøres. Enghavevej er en vej med mange ældre – men smukke huse, og det vil for mig at se være en særdeles god ide, hvis man kunne få en del af den trafik der skal til Engtoften, hvis den kunne få en direkte adgang til den ”nye” Rundkørsel – hvis projektet bliver til noget.

Eksemplet her er egentlig en diskussion værd. Modsat Rema1000 projektet, som for mig at se kun tilfører området ulemper, vil en omlægning her med en Rundkørsel, forbedre de trafikale forhold, og kan det lykkedes også at knytte en vej frem til Engtoften, ja så vil projektet give området et løft.

Om det bliver til noget, og om alt kan gå op i en større enhed vides endnu ikke – det vil den offentlige høring afgøre – når vi ser hvilke bemærkninger der er kommet ind til projektet.

/Ango Winther