Udarbejdelse af bevarende lokalplan for Finnebyen

Til
Borgmester Nicolai Wammen
Rådhuset Århus

Århus, den 26. juni 2007.

Borgmesteren anmodes om, at følgende byrådsbeslutningsforslag optages på først-kommende byrådsmøde.

Udarbejdelse af bevarende lokalplan for Finnebyen.

Vi mener, at Finnebyen udgør et historisk, og for Århus helt unikt, beboelsesområde, og vil derfor foreslå, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for Finnebyen.

Begrundelse:
Finnebyen ligger imidlertid i et område hvor der i disse år sker en rivende udvikling, og vi finder derfor at det er på tide at gøre noget for at sikre områdets særpræg og karakter. De gamle servitutter fra 1948, der findes for området, mener vi ikke længere tidssvarende eller egnede til dette formål, og heller ikke kom-muneplanen udgør nogen tilstrækkelig sikring herfor. Derfor forslaget om, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for Finnebyen.
 
Hovedformålet med en bevarende lokalplan er at sikre, at helheden i den eksisterende bebyggelse bevares, herunder bygningernes oprindelige arkitektoniske udtryk, form og væsentlige detaljering.

Endvidere er det formålet at sikre, at fremtidig vedligeholdelse og fornyelse af bebyggelsen sker efter fæl-les retningslinier, og efter bestemmelser, der er mulige og hensigtsmæssige at fastlægge i en lokalplan.

I dag, næsten 60 år efter at Finnebyen blev opført, fremstår bebyggelsen stadig som et byggeri af høj arki-tektonisk værdi, hvor det ydre originale udtryk og helhedsindtrykket af bebyggelsen fortsat er intakt. Det ønsker vi at bevare, og derfor forslaget om at der udarbejdes en bevarende lokalplan.

For at en sådan proces kan lykkes, er det naturligt, at Grundejerforeningen for Finnebyen sidder med i det udredningsarbejde forslaget kræver der bliver sat i gang, som en naturlig sparringspartner.

At få udarbejdet en bevarende lokalplan for Finnebyen i det 60. år for dets start, vil være en værdig måde at fejre tilblivelsen af Finnebyen?
På vegne af
Socialdemokraterne i Århus Byråd.

Ango Winther