Et stort flertal i Århus Byråd har vedtaget en handlingsplan for bygning af en ny Rutebilstaion.

Læs planen her:
                                                                                                                        

1. juni 2005

Aftale mellemSocialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Brian Korsgaard

 

– om en ny busterminal ved Banegården

Baggrund

Byrådet blev med indstilling af 24. februar 2003 præsenteret for et forslag til ny busterminal umiddelbart øst for Århus H, med en tilhørende helhedsplan for området omkring den eksisterende rutebilstation. Byrådet og Teknisk Udvalg har i flere omgange behandlet sagen i 2003.

Med baggrund i problemstillinger omkring adgange til en ny busterminal besluttede Byrådet, ved den seneste behandling af sagen i marts 2004, at fastholde en placering, hvor Rutebilstationen i dag er beliggende – samt at udarbejde en ny helhedsplan for området.

Ultimo 2004 er der fra flere sider udtrykt ønske om at tage sagen op igen – med henblik på at arbejde for en ny busterminal ved Århus H. Dette er sket med henvisning til forslag til Trafikplan for Århus Midtby, og nærmere bestemt idéer om væsentligt at reducere den individuelle trafik på Banegårdspladsen og i Ny Banegårdsgade og Fredensgade. En ny busterminal ved Århus H vurderes i denne situation at kunne betjenes via én adgang fra Ny Banegårdsgade / Fredensgade og en prioritering af bussernes fremkommelighed til og fra terminalen.

Med baggrund i ovenstående indgås følgende aftale om det videre arbejde med en ny busterminal:

Aftale

1. Der er enighed om hurtigst muligt at arbejde videre med grundlaget for etablering af en ny busterminal til erstatning for den eksisterende rutebilstation – placeret umiddelbart øst
for Banegårdshallen, på en betondæk over baneterrænet bag Posthusbygningen, og i nær tilknytning til Banegårdens perroner og bybustoppesteder på Banegårdspladsen. En ny og
moderne busterminal skal på dette sted være med til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, især for den daglige pendling til og fra Århus.

2. Grundlaget for det videre arbejde er det forslag til helhedsplan og det dispositionsforslag til en ny terminal, som Byrådet blev forelagt med indstilling af 24. februar 2003. Etablering af en ny busterminal hænger således sammen med en helhedsplan for området afgrænset af baneterrænet, Posthuset, Ny Banegårdsgade, Fredensgade, Sønder Allé og Spanien – en plan som muliggør en byomdannelse/-udvikling i området. Udover Århus Kommune er DSB/Trafikstyrelsen grundejer i området.

 3. Der er enighed om, at der skal være tale om en fysisk kompakt og dynamisk styret busterminal. Terminalen skal dimensioneres efter især den regionale bustrafiks behov og
skal i øvrigt rumme den nødvendige plads til busdepot samt standpladser for turistbusser.
Passagerorienterede faciliteter integreres med tilsvarende eksisterende funktioner i Banegårdshallen.

 4. Der er enighed om, at busterminalen trafikbetjenes alene fra Ny Banegårdsgade / Fredensgade – idet det forudsættes at der på Sønder Allé, Fredensgade og Spanien/Dynkarken sikres en prioritering af bussernes fremkommelighed, og at der sker en væsentlig reduktion af den individuelle biltrafik på Banegårdspladsen og i Ny Banegårdsgade.

 5. Der er enighed om, at kommunen kan bidrage økonomisk til anlæg af en busterminal med overskud fra salg af arealer/byggemuligheder i området – idet det forventes at de
kommende brugere (et fremtidigt regionalt trafikselskab, Århus Sporveje og private busselskaber) ligeledes bidrager til finansieringen af anlægget og den kommende drift.

Overslagsberegninger viser på nuværende tidspunkt, at den rene anlægsudgift til en ny busterminal placeret på et dæk øst for Banegårdshallen vil udgøre ca. 115 mio. kr. for
dæk, ramper, overdækning, busdepot, telematiksystem samt aptering.

Hertil kommer ombygninger af banegårdsbygningen til nye passager- og kontorfaciliteter på 50 – 70 mio. kr., som kan konverteres til en årlige lejeudgift på 3 – 4 mio. kr.

Udgifter til etablering af posthustorv og ombygning af Ny Banegårdsgade/ Fredensgade udgør ca. 10 mio. kr.

Endelig vil der være udgifter til arealerhvervelse og erstatningsparkering i størrelsesordenen 40 – 60 mio. kr., afhængig af om DSB´s administrationsbygning ved Spanien skal bevares eller nedrives.

6.  Som grundlag for udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag (lokalplan og evt. VVM-undersøgelse) samt detailprojektering, forelægges Byrådet forslag til helhedsplan for området og dispositionsforslag for en ny busterminal, med henblik på principbeslutning.

I forhold til det tidligere præsenterede forslag (fra februar 2003) suppleres materialet med konkretiseringer af helhedsplanområdets anvendelsesmuligheder og udnyttelsesgrader,belysning af økonomiske konsekvenser samt forslag til en udviklingsplan (herunder etapedelinger af områdets udbygning, bl.a. en flytning af rutebilstationen i en 1. etape, og etablering af et samarbejde med øvrige grundejere i området). Materialet forventes forelagt
Byrådet i efteråret 2005.

 7. Aftalen bygger på, at projektet for en ny busterminal ikke forudsætter direkte kommunal skattefinansiering til hverken anlæg eller drift, jf. i øvrigt punkt 5 om bidrag til finansiering-
en fra de frigjorte byggemuligheder. Mulighederne for finansiering af anlæg og drift forudsættes belyst og så vidt muligt afklaret i ovennævnte indstilling til Byrådet, jf. punkt 6, og senest ved Byrådets eventuelle stillingtagen til et konkret tilbud.

Aftalen er godkendt den 1. juni  2005

Socialdemokratiet:
Nicolaj Wammen
Hans Halvorsen
Ango Winther 

Venstre:
Niels Brøchner
Eigil Rahbæk

Socialistisk Folkeparti:
Jørgen Skov 

Det Konservative Folkeparti:
Poul B. Skov